Regulamin

Regulamin korzystania z serwisu internetowego
magdalena.superson.pl

1. Postanowienia ogólne.
Przedmiotem niniejszego regulaminu jest określenie warunków korzystania z
serwisu internetowego magdalena.superson.pl w tym m.in. sposób złożenia
zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formy dostawy i płatności dostępne w
serwisie, procedura odstąpienia od umowy i postępowanie reklamacyjne.
Właścicielem serwisu internetowego magdalena.superson.pl , administratorem
danych osobowych, administratorem technicznym i merytorycznym jest firma
Sztuka Jedzenia Dawid Superson ul. Tarnówek 45, 59-101 Polkowice, nip. 502-
001-79-28.

 1. Definicje.
  Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie
  poniższych pojęć:
  • Cennik – informacje na temat oferty cenowej dostępnej na stronie
  magdalena.superson.pl.
  • Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w serwisie
  internetowym umożliwiający usługobiorcy złożenie zamówienia, w
  szczególności poprzez określenie warunków świadczenia usługi, w tym jej
  rodzaju, ilości i czasu świadczenia, a także wybranie sposobu dostawy i
  płatności.
  • Konsument – osoba fizyczna, zawierająca z usługodawcą umowę o usługę.
  • Newsletter – elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez
  usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia
  wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie
  od usługodawcy cyklicznych treści.
  • Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Usługobiorcą w ramach
  zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej
  fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków
  porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  • Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez
  usługodawcę na rzecz usługobiorcy za pośrednictwem serwisu
  internetowego zgodnie z regulaminem.
  • Usługodawca – właścicielem strony i sklepu internetowego
  magdalenasuperson.pl jest Sztuka Jedzenia Dawid Superson ul. Tarnówek
  45, 59-101 Polkowice, nip. 502-001-79-28.
  • Usługobiorca – osoba fizyczna, osoba prawna albo ułomna osoba prawna,
  która korzysta na terenie Rzeczpospolitej polskiej usługi świadczonej drogą
  elektroniczną przez Usługodawcę.
  • Zamówienie – oświadczenie woli usługobiorcy składane za pomocą
  formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia
  umowy o świadczenie usługi z usługodawcą.
 1. Wymagania techniczne.
  Do korzystania ze sklepu internetowego na stronie magdalenasuperson.pl i
  dokonywania zamówienia potrzebne są:

◦ dostęp do Internetu,
◦ standardowy system operacyjny,
◦ standardowa przeglądarka internetowa,
◦ włączona obsługa plików cookies,
◦ posiadanie aktywnego adresu e-mail.
Zakazane jest podczas korzystania z strony dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za
pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie

4. Rodzaj i zakres dostępnych usług elektronicznych.
Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz usługobiorcy
przez usługodawcę jest umożliwienie usługodawcy złożenia zamówienia za pośrednictwem strony internetowej.
Usługobiorca ma możliwość zapisania się do newslettera, poprzez podanie
swojego adresu e-mail, a następnie klikniecie przycisku „zapisz”. Kliknięcie
wskazanego przycisku powoduje przesłanie podanego adresu e-mail do
usługodawcy i nie powoduje jeszcze zawarcia umowy o korzystanie z usługi
Newsletter. Usługodawca na podany adres e-mail wyśle mail aktywacyjny. W
jego treści będzie wskazana treść regulaminu oraz polityki prywatności.
Przesłany e-mail stanowi ofertę zawarcia umowy o korzystanie z usługi
Newsletter. Kliknięcie w link znajdujący się w tym mailu oznacza akceptację
Regulaminu oraz Polityki prywatności i powoduje przyjęcie oferty złożonej
przez Usługodawcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy o
korzystanie z usługi Newsletter.
Usługodawca informuje, że poszczególne newslettery stanowią utwory w
rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny
rezygnacji z newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do
usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na
adres:  magdalena@superson.pl. Rezygnacja z Newslettera możliwa jest
także poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej
wiadomości przesłanej w ramach newslettera.
Usługa newslettera jest świadczona nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast
umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem sklepu na stronie
internetowej magdalena.superson.pl

 1. Składanie zamówienia.
  W celu złożenia zamówienia, Usługodawca zobowiązany jest podjąć
  następujące kroki:
  ◦ Wybrać interesujący produkt,
  ◦ wypełnić formularz zamówienia,
  ◦ wybrać metodę płatności za Zamówienie,
  ◦ zapoznać się z regulaminem i go zaakceptować – usługobiorca
  akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i
  rzeczywiście akceptuje jego postanowienia; akceptacja regulaminu jest
  dobrowolna, ale niezbędna do złożenia zamówienia,
  ◦ kliknąć w przycisk „PRZEJDŹ DO KASY”.

Po kliknięciu w przycisk „KUPUJĘ I PŁACĘ” usługobiorca zostanie
przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu x celem dokonania płatności za
zamówienie. Po dokonaniu płatności usługobiorca zostanie zwrotnie
przekierowany na stronę w zakładce sklepu magdalena.superson.pl z
potwierdzeniem złożenia zamówienia. Z tą chwilą umowę sprzedaży usług
objętych zamówieniem uważa się za zawartą między usługobiorcą a
usługodawcą.
W formularzu zamówienia usługobiorca musi podać prawdziwe i poprawne
dane osobowe. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie
nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do
wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy usługobiorca podał
nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości
usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Usługobiorca
zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o
wątpliwościach usługodawcy. W takiej sytuacji usługodawcy przysługuje
prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją
prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających
usługodawcy na podjęcie kontaktu z usługobiorcą, usługodawca udzieli
wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez usługobiorcę.
Usługobiorca oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu
zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do
weryfikowania ich prawdziwości i poprawności.

6 Zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usługi
Warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usługi przez usługodawcę na
rzecz usługobiorcy jest uprzednie złożenie przez usługobiorcę zamówienia
oraz następnie potwierdzenie jego otrzymania i przyjęcie przez sprzedawcę
na warunkach określonych w niniejszym regulaminie.
Cena usługi uwidoczniona na stronie serwisu internetowego podana jest w
złotych polskich i jest ceną łączną, to jest zawiera podatki, koszty dostawy i
inne koszty konieczne do realizacji Usługi. W przypadku zawierania umowy o
świadczenie Usługi za pomocą poczty elektronicznej informacja o łącznej
cenie podawana jest klientowi za jej pomocą przed zawarciem umowy o
świadczenie usługi.
Po złożeniu zamówienia usługodawca niezwłocznie potwierdza jego
otrzymanie oraz jednocześnie je przyjmuje, co jest jednoznaczne z zawarciem umowy o świadczenie usługi.
Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i zawarcia umowy o świadczenie
usługi następuje poprzez przesłanie przez usługodawcę usługobiorcy
stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia
adres poczty elektronicznej usługobiorcy, która zawiera co najmniej
oświadczenia usługobiorcy o otrzymaniu zamówienia i o zawarciu umowy o
świadczenie Usługi.
Rozpoczęcie realizacji dostępu do treści cyfrowych bez nośnika zostają
udostępnione użytkownikowi co do zasady niezwłocznie, jednakże
nie później niż w ciągu 24 godzin po otrzymaniu przez usługodawcę
potwierdzenia dokonania płatności przez Użytkownika.
Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie usługobiorcy treści
zawieranej umowy o świadczenie usługi następuje poprzez:
◦ udostępnienie niniejszego regulaminu na stronie
magdalena.superson.pl
◦ przesłanie Usługobiorcy warunków zawartej umowy na podany przez
niego adres poczty elektronicznej. Treść umowy o świadczenie Usługi
jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym
Serwisu internetowego Usługodawcy.
Usługobiorca ma prawo zwrócić się do Usługodawcy z propozycją zmiany
warunków umowy o świadczenie usługi oraz do dokonania ich zmiany po
uprzednim wspólnym ustaleniu z usługodawcą warunków zmiany oraz ich
wspólnej akceptacji.

 1. Sposoby i terminy płatności
  Usługodawca udostępnia Usługobiorcy następujące sposoby płatności z
  tytułu umowy o świadczenie usługi:
  • Płatności online za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl – możliwe aktualne sposoby
  płatności określone są na stronie internetowej  http://www.przelewy24.pl/ .
  • Płatności za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl rozliczenia transakcji
  płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą obsługę tych płatności
  prowadzi www.przelewy24.pl PayPro SA z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań,
  przy ul. Kanclerskiej 15, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 476 300,00 zł, w całości opłaconym oraz do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem UKNF IP24/2014.

8. Promocje i kody rabatowe.
• Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania
ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów bez uszczerbku dla praw
nabytych przez usługobiorcę, w tym w szczególności warunków umów
zawartych przed dokonaniem zmiany.
• Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub
regulaminie danej promocji.
• W trakcie wypełnienia Formularza Zamówienia Usługobiorca ma możliwość
podania posiadanego hasła rabatowego celem jego zastosowania konieczne
jest kliknięcia aktywnego pola w miejscu jego podawania.
• Kod rabatowy to indywidualny ciąg znaków uprawniający jego posiadacza do
otrzymania jednorazowego rabatu na produkty i usługi w
• w wysokości oraz w okresie określonym przez usługodawcę przy wydaniu
danego kodu rabatowego. Skorzystanie z rabatu nie jest uzależnione od
wartości umowy sprzedaży.
• Hasło rabatowe nie podlega wymianie na gotówkę, a jedynie uprawnia
usługobiorcę do otrzymania jednorazowego rabatu.
• Usługobiorca nie może jednocześnie skorzystać z promocji oraz kodu
rabatowego.

9. Kontakt z Usługodawcą
• Adres Usługodawcy: Tarnówek 45, 59-101 Polkowice, adres e-
mail: magdalena@superson.pl
• Numer telefonu: +48 530-842-656
• Usługobiorca może porozumiewać się z usługodawcą za pomocą adresów i
numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie oraz za
pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce KONTAKT.
• Usługobiorca może porozumieć się telefonicznie z usługodawcą od
poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

10. Reklamacje
• Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego oraz
świadczeniem usług usługobiorca może złożyć drogą elektroniczną
• (mailowo) na adres:  magdalena@superson.pl lub pisemnie na adres:
Tarnówek 45, 59-101 Polkowice
• Zaleca się, aby w opisie reklamacji Usługobiorca zawarł: informację i
okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości; roszczenia Usługobiorcy; dane kontaktowe
składającego reklamację.
• Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Usługobiorcę reklamacji w
ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

11. Odstąpienie od umowy konsumenta.
• Konsument, który zawarł z usługodawcą umowę na odległość, ma prawo
odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia
umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
• Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w
stosunku do umów:
• świadczenie usług, jeżeli usługobiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną
zgodą usługobiorcy, który został poinformowany przed rozpoczęciem
świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez usługodawcę utraci prawo
odstąpienia od umowy;
• w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowany według specyfikacji usługobiorcy lub służąca
• zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
• Jeżeli użytkownik wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu
żądania rozpoczęcia świadczenia usługi przed upływem terminu do
odstąpienia
• od umowy o jej świadczenie, to ma obowiązek zapłaty za świadczenia
spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się
proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem
uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia.
• Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie
oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy
może zostać złożone może złożyć drogą elektroniczną (mailowo) na
adres:  magdalena@superson.pl lub pisemnie na adres: Tarnówek 45, 59-101
Polkowice.

12. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików
cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie
magdalena.supersom.pl

13. Postanowienia końcowe
• Umowy zawierane poprzez stronę internetową magdalena.superson.pl
zawierane są w języku polskim.
• Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w
Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się
regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
• W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają
zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w
szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą
elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych.
• Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 14.04.2021.